Žemės gelmių šiluminės energijos auditas

ŽĖMĖS GELMIŲ ŠILUMINĖS ENERGIJOS AUDITAS
Žemės gelmių geologinis tyrimas, darbas atliekamas Aplinkos ministerijos leidimui naudoti Žemės gelmių šiluminius išteklius gauti.

 

Žemės gelmių išteklių naudojimą nusako  LR „Žemės gelmių“ (Žin., 1995, Nr. 63-1582) ir kiti įstatymai.

Čia rasite LR „Žemės gelmių įstatymą“

Žemės gelmėse susikaupusios šiluminės energijos naudojimas yra viena veiksmingiausių priemonių didinant pastatų energetinį efektyvumą. Atsižvelgiant į sklypo dydį ir geologines sąlygas, be neigiamo poveikio aplinkai, priklausomai nuo poreikių įmanoma išgauti ar kaupti didelius kiekius šiluminės energijos.

Siekiant užtikrinti racionalų geoterminės energijos ar Žemės gelmių panaudojimą būtina išsiaiškinti sklypo geologinę sandarą, hidrogeologinę situaciją, terminius geologinės storymės parametrus ir įvertinti storymę, kaip visumą veikiamą daugelio faktorių.

Tokio tipo informacijai gauti reikia kompleksiškai atlikti eilę geologinių darbų, kurios gali atlikti tik asmenys turintys, Lietuvos geologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos, leidimą atlikti šios rūšies Žemės gelmių tyrimo darbus

Lietuvos geologijos tarnyba 2011-04-01 UAB „Hidro Geo Consulting“ išdavė leidimą tirti Žemės gelmes ir atlikti požeminio vandens (visų rūšių, taip pat Žemės gelmių šiluminės energijos) paieškos ir žvalgybos darbus, ekogeologinį tyrimą. Leidimo numeris 159.

Geologiniams tyrimams, skirtiems gelmių šiluminės energijos potencialui nustatyti, keliami sekantys uždaviniai:

Išsiaiškinti sklypo geologinę sandarą ir hidrogeologinę situaciją
Žemės gelmėse nuolatos vyksta fizikiniai procesai. Jų intensyvumą lemia įvairūs paprastai tarpusavyje susiję parametrai. Žinant vienus geologinius parametrus galime interpretuoti kitus. Darbų tikslai: pagal mechaninio gręžimo metu surinktus mėginius sudaryti sklypo geologinį-hidrogeologinį pjūvį. Nustatyti vadneningų sluoksnių slūgsojimo gylį ir hidrodinaminį režimą. Įvertinti hidrogeologinę situaciją, numatyti požeminio vandens išteklių apsaugos priemones įrengiant geoterminės sistemos lauko kontūrą

 

Nustatyti apibendrintus storymės terminius parametrus
Tiraimuose gręžskyliniuose šilumokaičiuose atlikame terminės reakcijos tyrimą. Pagal tyrimo metu gautus duomenis analitiniais matematiniais metodais nustatome apibendrintus geologinės storymės šiluminius parametrus, atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir šilumos ir (ar) vėsos poreikius skaičiuojame lauko kontūro dydį, modeliuojame šilumokaičių išdėstymą sklype, gelmių temperatūros trendo kitimą ilgalaikės (25 metų) eksploatacijos metu. Šiluminių geologinės storymės parametrų nustatymui naudojame mokslinėje visuomenėje viešai pripažintus linijinius (line source) metodus skirtus storymės šiluminiams parametrams nustatyti. Žemės gelmių šiluminės energijos žvalgybos Aukštųjų technologijų tyrimo centrui Vilniuje metu sudarėme geologinių sąlygų matematinį modelį ir darbų užsakovui pateikėme alternatyvias apibendrintų geologinės storymės parametrų vertes ir šiluminės energijos kiekio skaičiavimus, kurie su 95% tikslumu sutapo su nustatytomis vertėmis.

 

Surinkti pakankamai duomenų analitiniam matematiniam modeliui sudaryti
Sudarant analitinį matematinį modelį nusakantį gamtinėse sąlygose vykstančius fizikinius procesus reikia nustatyti ir, kaip visumą, įvertinti eilę geologinių, hidrogeologinių, geoterminių parametrų. Nustatyti daugiametį gelmių temperatūrinį balansą, įvertinti požeminio vandens įtaką. Sudarytas modelis leidžia įvertinti šiluminių išteklių kiekį įmanomą išgauti ekonomiškai naudingu būdu be neigiamo poveikio ilgamečiam gelmių terminiam balansui ir nenaudojamiem ištekliam, ir prognozuoti pokyčius natūralių, nuolat atsinaujinančių, šiluminių išteklių ar gelmių naudojimo, kaip šiluminės energijos kaupyklos, metu.

 

Atlikus Žemės gelmių šiluminės energijos auditą ir atlikus teritorijos planavimo darbus, atsižvelgiant į pastato šilumos ir  (ar) vėsos poreikius galima pradėti geoterminės katilinės Lauko kontūro dydžio skaičiavimo ir projektavimo darbus

Tiksliai žinant sklypo geologines sąlygas ir įvertinus galimai išgauti, ir (ar) sukaupti šiluminės energijos kiekį bei poreikį galime suskaičiuoti reikiamą lauko kontūro dydį užtikrinantį racionalų šilumos siurblių darbą ir gelmių šiluminių išteklių naudojimą. Suprojektuoti lauko kontūro dydį atitinkantį montuojamų šilumos siurblių techninius reikalavimus ir atsižvelgiant į gamtines sąlygas suprojektuoti optimalų šilumokaičių išsidėstymą sklype maksimaliai išnaudojantį gelmių geoterminį potencialą. Optimalus lauko kontūro dydis ir forma leidžia racionaliai įrengti šilumos siurblių sistemą 

 

 

Skaityti toliau

Konsultacijos

Ilgalaikių HGC specialistų konsultacijų nauda Jums tai: aukšto lygio konsultacijos ir darbų atlikimas leidžia pasiekti puikių rezultatų sprendžiant Jūsų geologinius uždavinius. Jūsų pelnas gautas sistemų įrengimo ir ilgalaikės eksploatacijos metu yra dalis Jūsų tolimesnės sekmės, o Jūsų sekmė taip pat yra ir mūsų sekmės dalis.

Kad pirmoji konsultacija būtų sklandi reikia:

 • išanksto telefonu ar elektronine forma aptarti Jūsų viziją ir išsiaiškinti poreikius;
 • atsižvelgiant į keliamus uždavinius, turi būti surinkta ir įvertinta geologinė informacija apie konkrečią vietovę ir rasti galimi keliamų uždavinių sprendimai.

Teikiame plataus masto konsultacijas sekančiais klausimais:

Konsultuojame:

 1. Kaip nepriklausomas ekspertas pateikiame prognozinį vandeningo sluoksnio slūgsojimo gylį konkrečioje vietovėje pagal atliktą Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėje esančių geologinių duomenų analizę.
 2. Požeminio vandens gavybos, kokybės gerinimo ir tiekimo klausimais:
 • eksploatacinio gręžinio vietos ir konstrukcijos parinkimas;
 • vandens pakėlimo įranga;
 • vandentiekio trasų išdėstymas;
 • eksploatacinio gręžinio techninio stovio ir remonto klausimais;

 

Geoterminės energijos gavybos ir Žemės gelmių, kaip šiluminės energijos kaupyklos panaudojimo klausimais:

 1. Žemės gelmių panaudojimo geoterminių sistemų įrengimui;
 2. Šilumos siurblių sistemos įrengimo kaštų optimizavimo;
 3. Lauko kontūro efektyvumo klausimais;
Geologinių sąlygų panaudojimas nuotekų valymo ir utilizavimo sistemų įrengimo klausimais:

 1. Nuotekų kaupimo ir valymo įrenginiai;
 2. Nuotekų šalinimo tinklų statyba, optimizacija ir kiti klausimai;
Skaityti toliau

Terminės Reakcijos Tyrimas (TRT)

Atliekame TRT tyrimą (terminio atsako testas) skirtą apibendrintiems geologinės storymės šiluminiams parametrams tokiems, kaip: efektyvus šilumos laidumas – λ [W/ m K], temperatūrinis laidumas  – α [mm2/s], gręžskylinio šilumokaičio šiluminė varža – Rb [Km/W] nustatyti.

Žinant apibendrintus geologinės storymės šiluminius parametrus ir įvertinus požeminio vandens įtaką uolienų terminiam balansui, skaičiuojamas gręžskylinių šilumokaičių gylis ir kiekis (lauko kontūro dydis) racionaliam geoterminės energijos panaudojimui ir šilumos siurblių darbui užtikrinti.

Skaityti toliau

Geologinė dokumentacija

Tai leidimo eksploatuoti Žemės gelmių išteklius  dalis. Vienu atveju tai valstybinių institucijų patvirtintas eksploatacinio vandens gręžinio projektas, kitu – eilė geologinių tyrimų.

Visų pirma – darbai skirti užtikrinti racionalų požeminio vandens ir geoterminės energijos išteklių naudojimą, o svarbiausia leidžia užsakovui minimalizuoti išlaidas optimaliai įsirengiant požeminio vandnes ar geoterminės energijos gavybos sistemas. Darbai būtini atlikti prieš Žemės gelmių išteklių naudojimo pradžią skiriasi nuo išteklių rūšies ir poreikio.

Asmeniniam vartotojui:

Individualiems vartotojams buitinių poreikių tenkinimui požeminio vandens ar geoterminės energijos naudojimo leidimai išduodami supaprastinta tvarka. Tai yra savivaldybės ir valstybinės sveikatos priežiūros tarnybos patvirtintas eksploatacinio vandens gręžinio ir (ar) gruntinio šilumokaičio įrengimo projektas. Darbų eiliškumas ir svarba būtų sekantys: Būtina išsiaiškinti realius požeminio vandens ir (ar) šilumos-vėsos poreikius, atlikti esamos geologinės informacijos analizę, sužinoti prognozinį vandens gręžinio ar šilumokaičio gylį, realiai įvertinti išlaidas ir suplanuoti biudžetą, eksploatacinio požeminio vandens gręžinio ar šilumokaičio įrengimo projekto parengimas ir suderinimas, faktinės geologinės sąrangos nustatymas, optimalaus eksploatacinio vandens gręžinio ar šilumokaičio gylio-ilgio parinkimas ir įrengimas, vandens tiekimo ar šilumos siurblių sistemos montavimas, malonus atsinaujinančių išteklių naudojimas.

Vandenvietės įrengimo ir eksploatacijos atveju:

vandens poreikio nustatymas ir Žemės gelmių panaudojimo galimybių studija, vandenvietės įrengimo projekto parengimas, eksploatacinių vandens gręžinių įrengimo projektas, mechaninis Žemės gręžimas, faktinės geologinės sarangos nustatymas, eksploatacinių vandens gręžinių įrengimas, gręžinių tiriamasis išpumpavimas, faktinio gręžinio stovio įvertinimas, vandeningo sluoksnio hidrogeologinių parametrų nustatymas, požeminio vandens išteklių įvertinimas, vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatymas, požeminio vandens išteklių naudojimo projekto parengimas ir LR Aplinkos Ministerijos leidimo naudoti požeminio vandens išteklius gavimas.

Žemės gelmių šiluminės energijos gavybos atveju:

Turi būti atliktas šilumos ir (ar) vėsos poreikio nustatymas ir Žemės gelmių panaudojimo galimybių studija, tiriamojo gruntinio (geound heat ecxacger GHE) ar gręžskylinio (borehole heat excanger BHE) šilumokaičio įrengimo projektas, faktinės geologinės sąrangos nustatymas, tiriamojo šilumokaičio įrengimas, tiriamasis šiluminis išbandymas, šilumokaičio faktinio stovio įvertinimas, uolienų šiluminių parametrų nustatymas, Žemės gelmių šiluminių išteklių įvertinimas, šiluminių išteklių naudojimo projekto parengimas, LR Aplinkos Ministerijos leidimo naudoti Žemės gelmių šiluminės energijos išteklius gavimas, šilumos siurblių parinkimas, optimalaus geoterminės sistemos lauko kontūro dydžio ir formos parinkimas, eksploatacinių šilumokaičių įrengimas, šilumos siurblių montavimas, sistemos paleidimas ir derinimas. Atsakingai atlikus šiuos darbus bus užtikrinta: greičiausias sistemos atsiperkamumas, ženklus šildymo išlaidų sumažėjimas, racionalus šilumos siurblių darbas ilgalaikės sistemos eksploatacijos metu;

 

 

Skaityti toliau

Nepriklausoma TRT duomenų analizė

Kaip nepriklausomas ekspertas, atliekame Terminio Reakcijos Tyrimo duomenų analizę, pateikiame analitiniais metodais apskaičiuotus apibendrintus geologinės storymės šilumos laidumo – λ [W/m K], temperatūrinio laidumas – α [mm2/s], gręžskylės šiluminės varžos – Rb [Km/W]) dydžius, būtinus GS Lauko kontūro dydžio pagrindimui.

Skaityti toliau