Žemės gelmių šiluminės energijos auditas

ŽĖMĖS GELMIŲ ŠILUMINĖS ENERGIJOS AUDITAS
Žemės gelmių geologinis tyrimas, darbas atliekamas Aplinkos ministerijos leidimui naudoti Žemės gelmių šiluminius išteklius gauti.

 

Žemės gelmių išteklių naudojimą nusako  LR „Žemės gelmių“ (Žin., 1995, Nr. 63-1582) ir kiti įstatymai.

Čia rasite LR „Žemės gelmių įstatymą“

Žemės gelmėse susikaupusios šiluminės energijos naudojimas yra viena veiksmingiausių priemonių didinant pastatų energetinį efektyvumą. Atsižvelgiant į sklypo dydį ir geologines sąlygas, be neigiamo poveikio aplinkai, priklausomai nuo poreikių įmanoma išgauti ar kaupti didelius kiekius šiluminės energijos.

Siekiant užtikrinti racionalų geoterminės energijos ar Žemės gelmių panaudojimą būtina išsiaiškinti sklypo geologinę sandarą, hidrogeologinę situaciją, terminius geologinės storymės parametrus ir įvertinti storymę, kaip visumą veikiamą daugelio faktorių.

Tokio tipo informacijai gauti reikia kompleksiškai atlikti eilę geologinių darbų, kurios gali atlikti tik asmenys turintys, Lietuvos geologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos, leidimą atlikti šios rūšies Žemės gelmių tyrimo darbus

Lietuvos geologijos tarnyba 2011-04-01 UAB „Hidro Geo Consulting“ išdavė leidimą tirti Žemės gelmes ir atlikti požeminio vandens (visų rūšių, taip pat Žemės gelmių šiluminės energijos) paieškos ir žvalgybos darbus, ekogeologinį tyrimą. Leidimo numeris 159.

Geologiniams tyrimams, skirtiems gelmių šiluminės energijos potencialui nustatyti, keliami sekantys uždaviniai:

Išsiaiškinti sklypo geologinę sandarą ir hidrogeologinę situaciją
Žemės gelmėse nuolatos vyksta fizikiniai procesai. Jų intensyvumą lemia įvairūs paprastai tarpusavyje susiję parametrai. Žinant vienus geologinius parametrus galime interpretuoti kitus. Darbų tikslai: pagal mechaninio gręžimo metu surinktus mėginius sudaryti sklypo geologinį-hidrogeologinį pjūvį. Nustatyti vadneningų sluoksnių slūgsojimo gylį ir hidrodinaminį režimą. Įvertinti hidrogeologinę situaciją, numatyti požeminio vandens išteklių apsaugos priemones įrengiant geoterminės sistemos lauko kontūrą

 

Nustatyti apibendrintus storymės terminius parametrus
Tiraimuose gręžskyliniuose šilumokaičiuose atlikame terminės reakcijos tyrimą. Pagal tyrimo metu gautus duomenis analitiniais matematiniais metodais nustatome apibendrintus geologinės storymės šiluminius parametrus, atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir šilumos ir (ar) vėsos poreikius skaičiuojame lauko kontūro dydį, modeliuojame šilumokaičių išdėstymą sklype, gelmių temperatūros trendo kitimą ilgalaikės (25 metų) eksploatacijos metu. Šiluminių geologinės storymės parametrų nustatymui naudojame mokslinėje visuomenėje viešai pripažintus linijinius (line source) metodus skirtus storymės šiluminiams parametrams nustatyti. Žemės gelmių šiluminės energijos žvalgybos Aukštųjų technologijų tyrimo centrui Vilniuje metu sudarėme geologinių sąlygų matematinį modelį ir darbų užsakovui pateikėme alternatyvias apibendrintų geologinės storymės parametrų vertes ir šiluminės energijos kiekio skaičiavimus, kurie su 95% tikslumu sutapo su nustatytomis vertėmis.

 

Surinkti pakankamai duomenų analitiniam matematiniam modeliui sudaryti
Sudarant analitinį matematinį modelį nusakantį gamtinėse sąlygose vykstančius fizikinius procesus reikia nustatyti ir, kaip visumą, įvertinti eilę geologinių, hidrogeologinių, geoterminių parametrų. Nustatyti daugiametį gelmių temperatūrinį balansą, įvertinti požeminio vandens įtaką. Sudarytas modelis leidžia įvertinti šiluminių išteklių kiekį įmanomą išgauti ekonomiškai naudingu būdu be neigiamo poveikio ilgamečiam gelmių terminiam balansui ir nenaudojamiem ištekliam, ir prognozuoti pokyčius natūralių, nuolat atsinaujinančių, šiluminių išteklių ar gelmių naudojimo, kaip šiluminės energijos kaupyklos, metu.

 

Atlikus Žemės gelmių šiluminės energijos auditą ir atlikus teritorijos planavimo darbus, atsižvelgiant į pastato šilumos ir  (ar) vėsos poreikius galima pradėti geoterminės katilinės Lauko kontūro dydžio skaičiavimo ir projektavimo darbus

Tiksliai žinant sklypo geologines sąlygas ir įvertinus galimai išgauti, ir (ar) sukaupti šiluminės energijos kiekį bei poreikį galime suskaičiuoti reikiamą lauko kontūro dydį užtikrinantį racionalų šilumos siurblių darbą ir gelmių šiluminių išteklių naudojimą. Suprojektuoti lauko kontūro dydį atitinkantį montuojamų šilumos siurblių techninius reikalavimus ir atsižvelgiant į gamtines sąlygas suprojektuoti optimalų šilumokaičių išsidėstymą sklype maksimaliai išnaudojantį gelmių geoterminį potencialą. Optimalus lauko kontūro dydis ir forma leidžia racionaliai įrengti šilumos siurblių sistemą