Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžinio įrengimo darbus galima suskirstyti į keturias stadijas: projektavimas, mechaninis Žemės gręžimas ir eksploatacinio vandens gręžinio įrengimas, duomenų Lietuvos geologijos tarnybai (LGT) teikimas.

Gręžinį įrenginėjanti įmonė įstatymų nustatyta tvarka privalo LGT perduoti geologinių darbų atlikimo metu gautus geologinius  duomenis ir turi parengti eksploatacinio vandens gręžinio pasą, kurioje pateiktas faktinis gręžinio gylis ir konstrukcija, hidrogeologiniai parametrai, bendra išgaunamo vandens cheminė sudėtis. Tik Patvirtintas LGT ekploatacinio vandens gręžinio pasas yra leidimas eksploatuoti požeminio vandens išteklius. 

Projektavimo stadijoje turi būti atliktas geologinių sąlygų įvertinimas ir su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis suderinta: projektinis gręžinio gylis ir konstrukcija atsižvelgiant į esamą geologinę informaciją, poreikius ir perspektyvą; gamtos ir sveikatos apsaugos priemonės ir kiti reikalavimai. 

Mechaninis Žemės gręžimas – šioje stadijoje atlikami paruošiamieji darbai (būsimos gręžinio vietos parinkimas ir tikslinimas sklype), mechaninio Žemės gręžimo įrangos techninis-technologinis parengimas ir gręžimo darbų vygdymas.

Eksploatacinio vandens gręžinio įrengimas – specialus požeminis įrenginys susideda iš nuosėdų sėsdintuvo, filtrinės dalies ir darbinės kolonos. Įrengtoje gręžskylėje montuojama eksploatacinio gręžinio konstrukcija, taip, kad gręžinio filtrinė dalis būtų vandeningo sluoksnio slūgsojimo gylyje. Apie gręžinio filtrą specialiu užpildu formuojama gręžinio filtrinė zona. Nuo jos įrengimo kokybės priklauso galimai išgauti vandens kiekis, vandens tiekimo sistemos įrengimo ir eksploatacinės sąnaudos, gręžinio gyvavimo laikas. Po filtrinės zonos formavimo atliekami produktyvaus vandeningo sluoksnio apsaugos nuo atsisiktinės ar tyčinės taršos darbai, užvamzdinės ertmės užpylimas. Sumontavus gręžinį vykdomas bandomasis gręžinio išpumpavimas, kurio metu nustatoma gręžinio irengimo darbų kokybė, hidrogeologiniai parametrai, imamas vandens mėginys bendrajai cheminei sudėčiai nustatyti.

Skaityti toliau

Vandeningasis sluoksnis

Vandeningasis sluoksnis vandeniu užpildytas vienalytis arba artimos litologinės sudėties bei filtracinių savybių uolienų sluoksnis, iš kurio techniškai įmanoma racionaliu būdu išgauti požeminį vandenį.

Skaityti toliau

Vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos nustatymas

 Vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos nustatymo tikslas – numatyti priemones, skirtas apsaugoti požeminio vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę.

Paprastai rengiamas vandenvietės SAZ specialusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos dydį ir ribas bei šios teritorijos tvarkymo reikalavimus.

Skaityti toliau

Vandens kaptažo įrenginys – vandens gręžinys

Vandens kaptažo įrenginys specialus įrenginys, pritaikytas požeminiam vandeniui paimti.

Įrengimo darbai vyksta keliais etapais: projektavimo darbai leidimui naudoti požeminį vandenį gauti, mechaninį Žemės gręžimą ir eksploatacinio gręžinio įrengimą. Vandens gręžinio gylis labiausiai priklauso nuo kvalifikuotos geologinių duomenų interpretacijos gręžimo metu. Laiku atpažinus vandeningą sluoksnį bus išvengta papildomų gręžimo darbų.

Skaityti toliau

Geologiniai parametrai

Geologinė storymė buvo formuojama tukstančius metų. Dabar, po mūsų kojomis, vyksta nesiliaujantys procesai tokie, kaip natūralus požeminio vandens, šiluminės energijos judėjimas. Ačiū fizikai, matematikai, mokslams, kurie leidžia mums pamėginti suvokti, kaip įvairūs procesai vyksta gelmėse ir kas juos lemia.

Yra gausybė parametrų ir koeficientų: geologiniai, hidrogeologiniai, terminiai, geofizikiniai ir t.t. Darant prielaidą, kad Žemės gelmės yra tokios, kokios yra ir juose susiformavusi tam tikrų procesų natūralūs srautai, išeina, kad parametrai tiesiogiai priklauso vienas nuo kito ( žinome, kad vanduo filtruojasi uolienų poromis, taigi žinant uolienų poringumą ir vandens lygio skirtumą galime nusakyti vandens filtracijos greitį). Taigi turint vienus parametrus galime interpretuoti kitus.  Žemės gelmių parametrams nustatyti atliekami įvairūs geologiniai tyrimai. Kaip viena tyrimo rūšių yra matematinio, fizikinius procesus natūraliose sąlygose nusakančio, modelio sudarymas.

 

Skaityti toliau