Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžinio įrengimo darbus galima suskirstyti į keturias stadijas: projektavimas, mechaninis Žemės gręžimas ir eksploatacinio vandens gręžinio įrengimas, duomenų Lietuvos geologijos tarnybai (LGT) teikimas.

Gręžinį įrenginėjanti įmonė įstatymų nustatyta tvarka privalo LGT perduoti geologinių darbų atlikimo metu gautus geologinius  duomenis ir turi parengti eksploatacinio vandens gręžinio pasą, kurioje pateiktas faktinis gręžinio gylis ir konstrukcija, hidrogeologiniai parametrai, bendra išgaunamo vandens cheminė sudėtis. Tik Patvirtintas LGT ekploatacinio vandens gręžinio pasas yra leidimas eksploatuoti požeminio vandens išteklius. 

Projektavimo stadijoje turi būti atliktas geologinių sąlygų įvertinimas ir su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis suderinta: projektinis gręžinio gylis ir konstrukcija atsižvelgiant į esamą geologinę informaciją, poreikius ir perspektyvą; gamtos ir sveikatos apsaugos priemonės ir kiti reikalavimai. 

Mechaninis Žemės gręžimas – šioje stadijoje atlikami paruošiamieji darbai (būsimos gręžinio vietos parinkimas ir tikslinimas sklype), mechaninio Žemės gręžimo įrangos techninis-technologinis parengimas ir gręžimo darbų vygdymas.

Eksploatacinio vandens gręžinio įrengimas – specialus požeminis įrenginys susideda iš nuosėdų sėsdintuvo, filtrinės dalies ir darbinės kolonos. Įrengtoje gręžskylėje montuojama eksploatacinio gręžinio konstrukcija, taip, kad gręžinio filtrinė dalis būtų vandeningo sluoksnio slūgsojimo gylyje. Apie gręžinio filtrą specialiu užpildu formuojama gręžinio filtrinė zona. Nuo jos įrengimo kokybės priklauso galimai išgauti vandens kiekis, vandens tiekimo sistemos įrengimo ir eksploatacinės sąnaudos, gręžinio gyvavimo laikas. Po filtrinės zonos formavimo atliekami produktyvaus vandeningo sluoksnio apsaugos nuo atsisiktinės ar tyčinės taršos darbai, užvamzdinės ertmės užpylimas. Sumontavus gręžinį vykdomas bandomasis gręžinio išpumpavimas, kurio metu nustatoma gręžinio irengimo darbų kokybė, hidrogeologiniai parametrai, imamas vandens mėginys bendrajai cheminei sudėčiai nustatyti.